دانلود رایگان


دانلود نه 9 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني دادرسی فوری و دستور موقت صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره دستور موقت بر استرداد فرزند صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك صدور دستور موقت به منع استفاده ا - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ

دانلود رایگان دانلود نه 9 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني دادرسی فوری و دستور موقت صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره دستور موقت بر استرداد فرزند صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك صدور دستور موقت به منع استفاده ا صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره دستور موقت بر استرداد فرزند صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك صدور دستور موقت به منع استفاده از وكالتنامه شماره مورخ تنظيمي در دفترخانه صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع از عمليات ساختماني قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)9 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.
صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره
خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهي مشترك تلفن شماره مبادرت به قطع تلفن كرده و عليرغم مراجعات مكرر اينجانب و ارائه مدارك مربوطه و اينكه حسب سوابق موجود بدهي معوقة اشتراك تلفن مذكور و هزينه كاركرد آن وجود ندارد، اعتراض اينجانب موثر واقع نشده و همچنان تلفن شماره مذكور قطع مي باشد نظر به اينكه رسيدگي به حسابهاي.....................
دستور موقت بر استرداد فرزند
اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه "شماره و نام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. حاصل اين ازدواج فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي مي باشد. نظر به اينكه متعاقب بروز اختلاف مجبور به ترك زندگي مشترك گرديدم و به جهت شيرخوار بودن فرزندم بنام در معرض بيماري و........................
صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك
اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را خصوص در تاريخ تنظيم و امضاء كرديم نظر به اينكه توضيح دلايل لزوم فسخ يا تعليق قرارداد فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك شماره عهده بانك شعبة به ميزان ريال و اجراي فوري آن مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آيين دادرسي....................
صدور دستور موقت به منع استفاده از وكالتنامه شماره مورخ تنظيمي در دفترخانه
اينجانب با خوانده/خواندگان وكالتنامه ای را جهت تمهيد مقدمات احداث بنا در پلاك ثبتي شماره / بخش "شماره ونام شهرستان" در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" تنظيم و امضاء كرده ايم. نظر به اينكه تنظيم وكالتنامه مذكور برخلاف حدود ثغور مورد توافق بوده و از موارد مورد توافق هم تجاوز گرديده است و متأسفانه خوانده نيز در حال حاضر با مشكلاتي مواجه بوده و بيم سوء استفاده از آن مي رود و با عنايت به جايز بودن عقد وكالت و عدم امكان ا عطاء خصوصيات عقد لازم به عقد جايز فعلاً تقاضاي....................
صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با.................
صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع از عمليات ساختماني
وفق قرارداد مورخ اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي امضاء نموده ام كه براساس آن مقرر بوده خوانده/خواندگان در ملك اينجانب واقع در پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" تعداد واحد مسکونی/تجاری طبق نقشه احداث كند . از آنجا كه نامبرده/نامبردگان در عمليات ساختماني مرتكب تخلفاتي شده اند که ادامه كار موجب بروز خسارات فراوان براي اينجانب خواهد شد وفق ماده310 و320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی صدور دستور موقت بر منع ادامه عمليات ساختماني......................
صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي / بخش
اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش "شماره ونام شهرستان" را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است . عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده اند. اينك با توجه به عدم اطمينان در انجام تعهدات قراردادي خوانده، استدعاي صدور.....................
صدور دستور موقت به منع از هرگونه استفاده ونقل وانتقال تلفن شماره
اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ،امتياز شماره تلفن ثابت/همراه به شماره/شماره هاي را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ ريال بعنوان قسمتي از/تمامي ثمن معامله نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده اند. فلذا صدور دستور استعلام مالكيت از اداره مخابرات " نام شهرستان " و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور......................
صدور دستورموقت منع ازهرگونه اقدام درشرکت
خواندگان اعضاي هيئت مديره شركت مي باشند واينجانب به عنوان احد از سهامداران شركت ياد شده به ميزان سهم آن شركت را دارم. نظر به اينكه خواندگان شركت ديگري را در زمينه فعاليت شركت فوق الذكر تأسيس نموده و با انعقاد قراردادهاي غير قانوني از جمله واگذاري قراردادهاي شركت مورد سهام اينجانب به شركت جديد التأسيس، از امكانات شركت ما نيز استفاده مي نمايند در حاليكه خواندگان با مقام عضويت هيئت مديره شركت قبلي وفق ماده 126 قانون تجارت حق تصدي مديريت شركت ديگري را نداشته اند فلذا فعلاً صدور..........................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه